Studieforberedende opgaver
AT-eksamen  -  til vejlederne
Skrivemetro STX
 

De enkelte vejledningsrunder – formål og indhold

I tidsplanen for AT-eksamen beskrives kort, hvad der skal ske i og  imellem de enkelte vejledningsrunder samt hvornår de enkelte runder er skemalagt – se lilla boks i AT-eksamen.  Der foregår kun vejledning i forbindelse med de enkelte vejledningsrunder.  Vejledningen oprører, når eleverne har afleveret synopsen.1. vejledningsrunde

Det forventes, at eleverne inden 1. vejledningsrunde har orienteret sig i opgaven og ressourcerummet til denne. Formålet med vejledningen er at inspirere eleverne yderligere til deres valg af sag og fag. Dette sker gennem en række oplæg fra faglærere, der repræsenterer de tre fakulteter og de kunstneriske fag. Lærerne præsenterer med udgangspunkt i egne fag

kombineret med andre fag spændende og interessante idéer og muligheder, som de selv kan se. 


I forlængelse af inspirationsoplæggene brainstormes (i klasserne). Formålet er, at eleverne skal finde frem til en eller flere konkrete ideer til emne, der kan ”afprøves” i 2. vejledningsrunde. Eleverne melder sig i slutningen af 1. vejledningsrunde til 2 fag på Lectio (nærmere information følger). Eleverne kan melde sig individuelt eller i grupper. FG har gode erfaringer med og anbefaler, at eleverne arbejder i grupper.2. vejledningsrunde

Formålet med 2. vejledningsrunde er, at eleverne får afprøvet muligheder og begrænsninger i deres foreløbige ideer til emne og fag. Eleverne har mulighed for både at konsultere de to fag, de har meldt sig til og andre oplagte fag, eller fag som i vejledningen i de valgte fag bringes på banen/ i spil.Mellem 2. og 3. vejledningsrunde

På baggrund af vejledningen laver eleverne i en lektion med en lærer et skriftligt oplæg (på en standardformular), hvor emnevalg og valg af fag præciseres og konkretiseres. Eleverne skal endvidere overveje mulige problemstillinger, metoder og teorier i de valgte fag samt et første bud på materiale. Endelig skal eleverne angive, hvem de evt. vil være i gruppe med.  Valg af fag og gruppe foretages også på Lectio. Elevoplæggene afleveres på kontoret af læreren og udleveres til (de endelige) vejledere inden 3. vejledningsrunde.3. vejledningsrunde

Formålet med 3. vejledningsrunde er at give eleverne respons på muligheder og begrænsninger i elevernes skriftlige oplæg samt evt. uddybende tanker om emne, fag, metoder, materiale m.m.  Vejledningen bør pege frem mod en afgrænsning med henblik på problemformuleringen i synopsen.


Eleverne bekræfter endeligt deres valg af fag på en blanket. I enkelte tilfælde kan vejledningen munde ud i, at eleven ønsker at vælge et andet fag.Mellem 3. og 4. vejledningsrunde

I en skrivelektion guides eleverne igennem en 7-punktsskrivning med henblik på et udkast til en foreløbig problemformulering.  Sidste del af processen omfatter sparring, gensidig respons og lærerrespons i grupper/ individuelt.  Resultatet sendes til den enkelte elevs/gruppernes vejledere.4. vejledningsrunde

Formålet med 4. vejledningsrunde er at give respons på elevernes udkast til problemformulering.  I vejledningen kan det være hensigtsmæssigt at inddrage/henvise til Opgavens pentagon, der kan medvirke til at støtte og kvalificere elevens overvejelser i og  videre arbejdsproces med opgavebesvarelsen. 


Husk i responsen på problemformuleringen at overveje

  1. -Kan AT-opgaveformuleringen besvares?

  2. -Kan de AT-faglige mål kan opfyldes (se evalueringsmålene på siden AT-eksamen)
    herunder: ”kalder” problemformuleringen på metoder og teorier fra begge fag?

  3. -Kan spørgsmålene besvares – eller er de fx for generelle/brede?


Vejledningen afsluttes med en fremadrettet vejledning: Hvad skal der arbejdes med frem mod næste vejledning? Her kan man med fordel tage udgangspunkt i FGs synopsismodel for 3g.  For mange elever vil det her stadig være relevant at få vejledning til og gode råd vedrørende materialer og informationssøgning. Henvis evt. til bibiotekaren.5. vejledningsrunde

Formålet med sidste vejledningsrunde er at give eleverne vejledning, respons og gode råd med henblik på (hele) den tredelte synopsisfremlæggelse. Hvad skal med i synopsen? Hvad kan med fordel gemmes til det mundtlige oplæg og evt. til dialogen? Kravene til synopsen fremgår af FGs synopsismodel for 3g


Eleverne tilbydes to vejledninger her i sidste runde. Den første er skemalagt, den sidste aftales mellem eleverne og jer. Man kan overveje at vejlede i fagene hver for sig i den sidste. Efter sidste vejledning, ophører jeres  vejledning.Senest opdateret 30-01-2014

Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2

AT-3

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4

Studieretningsopgaven

AT-5

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamen
Videoklip (eksamen)SFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlSRO.htmlAT-5.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlAT-eksamen_video.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14