Studieforberedende opgaver
Dansk-/historieopgaven  -  Til lærerne
Skrivemetro STX
 

Proceduren for DHO fremgår af tidsplanen for opgaven. Arbejdet med opgaven falder i to dele:


1.Faglig introduktion til DHO

2.Vejledning og skrivning i DHO


Valg af fag

Valg af fag til opgaven foretages inden den faglige introduktion. Eleverne kan evt. prioritere fagene – men i sidste ende, fordeles eleverne ligeligt mellem fagene – efter frivillig tvang princippet.


Faglig introduktion i de to fag (DA + HI)

Arbejdet med opgaven tilrettelægges med  en faglig introduktion i begge fag for hele klassen, der kan fungere som egentlige forløb i fagene. Klassens lærere bestemmer selv, om emnet skal være fælles eller fagspecifikke emner. Der skemalægges med 6 lektioner til begge fag. I den sidste lektion introduceres til genren ”den større skriftlige opgave” – hvad karakteriserer den? (Opgaveformulering, der besvares, indledning med en problemformulering, konklusioner, noter, litteraturliste m.m.).  Lærerne aftaler selv, hvem der introducerer til hvad.


Vejledning og skrivning

Umiddelbart efter den faglige introduktion følger vejledningen i DHO. Her er der fokus på selve skriveprocessen – herunder hvordan man fagligt går i dybden og evner at bruge bl.a. skrivemetroens redskaber til  at styrke produktet.  Vejledningen tilrettelægges, så skriveprocessen og de aktiviteter og redskaber, der medvirker til at styrke produktet tydeliggøres undervejs for eleverne


Vejledningen kan tilrettelægges som en blanding af fælles vejledning med hele klassen med begge lærere samt vejledning på de faglige hold hver for sig og som gruppe- og/eller individuel vejledning.


1. vejledningslektion: skemalægges med begge lærere sammen. Her udleveres opgaveformuleringerne – herunder vises linket Opgaveformulering. Lærerne kan med fordel udarbejde 3-4 opgaveformuleringer i hvert fag, så eleverne kan arbejde gruppevis med gensidig inspiration og respons. Eleverne guides herefter gennem en 7-punktskrivning –  fra opgaveformulering til problemformulering. Det vigtige er her, at eleverne får formuleret nogle underspørgsmål, er kan bruges som styrepind for deres besvarelse af opgaveformuleringen.


I de følgende vejledningslektioner vejledes eleverne på faghold, i grupper eller individuelt. Lærerne kan evt. undervejs i den følgende vejledning planlægge en fælles vejledningslektion til 5-punktsskrivning.  Undervejs i vejledningen inddrages relevante links i vindmøllen – herunder: Danskopgavens elementer/ Historieopgavens elementer, og der introduceres til vejledning.  Det er endvidere oplagt at inddrage disposition og litteraturliste.


Informationssøgning

Som udgangspunkt udleveres materialet. Opgavens hovedfokus er at gøre eleverne fortrolige med genren den større skriftlige opgave. Eleverne skal ikke lave informationssøgning, med mindre man har dygtige elever man gerne vil give en ekstraopgave (det er oplagt at differentiere her).


Skrivedage med vejledning 

De to sidste dage i DHO-forløbet er skrivedage.  Den første skrivedag skemalægger faglærerne selv gruppevejledning eller individuel vejledning i de skemalagte positioner.  Resten af tiden arbejder eleverne selvstændigt med at færdiggøre deres opgave.


Tilbagelevering af opgaverne

Fokus i evalueringen fremgår af DHO-siden. Brug gerne evalueringsnøgle til DHO. 


Der skemalægges en tilbagelevering af opgaverne slut-juni.  Her får eleverne respons på deres opgaver af begge lærere. Ved meget stor eksamensbelastning kan man som enkeltlærer få rykket sin tilbageleveringen til starten af det nye skoleår.


Umiddelbart efter skolestart i 2.g placeres en skrivelektion til selvevaluering på opgaven. Hensigten er her, at den enkelte elev evaluerer fremadrettet med henblik på SRO


Ide (fra DA-HI-lærermøde): Eleverne kan her læse deres egne eller hinandens opgavebesvarelser, så de kan se evt. styrker og mangler.  


Senest opdateret 03-01-2016

Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2

AT-3

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven
  Historieopgavens elem.
  Danskopgavens elem.

AT-4

Studieretningsopgaven

AT-5

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlDaHiopgaven_historie_elementer.htmlDaHiopgaven_dansk_elementer.htmlAT-4.htmlSRO.htmlAT-5.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14shapeimage_3_link_15